Naše jídelna poskytuje stravovací služby jak pro žáky ZŠ, tak i pro její zaměstnance a veřejnost. V této sekci najdete veškeré informace o objednávání jídel, registraci nových strávníků, způsobu platby a cenách jídel.
Tyto informace platí pro ZŠ v ulici Benešovská a Komenského.EkonomikaPO-SJ_2017 30102017 převod mezi ukazateli

Žádost o navýšení rozpočtu-Hasiči

Žádost o převod mezi ukazateli

Schválený rozpočet Školní jídelny Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace, IČO : 71004688, pro rok 2017

Informační povinnost bude plněna na webu www.mestotynec.cz

Alergeny

Alergeny

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

 

Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Seznam alergenů ke stažení zde.Objednávky obědů

Objednávky jídel lze provádět v sekci Jídelníček a objednávka jídel s předstihem 3 dny (v pondělí lze objednat nejdříve na čtvrtek a dále). Automaticky je vždy přihlášeno menu č. 1, menu č. 2 si musí  strávník objednat sám na výše uvedených stránkách.

- Předešlé dny lze obědy odhlásit v sekci Jídelníček a objednávka jídel.
- V den obědu ráno do 8.00 hod. telefonicky na čísle 317 701 313 nebo e-mailem na adrese jidelna@sjtynec.cz.

Dle vyhlášky lze v ten den, kdy dítě onemocní, odebrat oběd s sebou domů.


Nový strávník

Každý nový strávník se zájmem o stravování v naší školní jídelně musí poslat přihlášku, doložit potvrzení o inkasu, zakoupit si čip v ceně 135,-Kč, se kterým dostane zároveň přihlašovací údaje a dále se přihlásí na stránkách www.jidelna.cz pro objednávky jídel.

Přihlášení nového strávníka probíhá na těchto stránkách v sekci Přihláška ke stravování.
Přihlášku může vyplnit žák či jeho zákonný zástupce a je závazná.

Zakoupení čipu lze uskutečnit až po zaslání závazné přihlášky (krok výše) v kanceláři školní jídelny. Zároveň si s sebou prosím vezměte potvrzení o inkasu, jinak Vám nebude čip vydán.
Samotný čip stojí 135,- Kč a lze platit pouze v hotovosti. S čipem obdržíte i přihlašovací údaje na stránky www.jidelna.cz, kde probíhá objednávka jídel.

K dokončení přihlášení strávníka je nutné, aby zákonný zástupce v kanceláři školní jídelny podpisem potvrdil, že se seznámil(a) s vnitřním a bezpečnostním řádem školní jídelny.


Způsob platby

Převodem z Vašeho účtu na účet školní jídelny – pouze inkasem. Rodiče předají číslo účtu ŠJ 100003401/0800 na pobočce banky, která vede jejich účet a podepíší souhlas s inkasem, jehož kopii donesou do kanceláře ŠJ.

Platba za stravné bude odečtena z účtů vždy 15. den v měsíci. V září bude stržena záloha na stravování v částce 600 Kč a další měsíce se strhává skutečná konzumace z předešlého měsíce. Zářijová záloha bude zúčtována v měsíci červnu, tzn. na konci školního roku.
Dále prosíme o udržování potřebného zůstatku na účtu.

Platba v hotovosti probíhá v kanceláři školní jídelny vždy první 3 pracovní dny v měsíci
od 7.30 – 10.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.Cena stravného

Skupina
Cena
Žáci 7-10 let
25,-
Žáci 11-14 let
27,-
Žáci 15 a více let
28,-
Cizí strávníci
65,-

Výše stravného - cena za 1 oběd je stanovena podle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce (vyhláška č. 107/2005 o školním stravování).
Pro cizí strávníky bude oběd vydáván od 11.00 do 11.30 hod.Ztráta čipu

Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový čip v ceně 135,- Kč v kanceláři školní jídelny.